Svenskarna och internet 2014

En årlig studie av svenska folkets internetvanor

7. Barn och ungdomar

Idag har drygt hälften av tvååringarna (57%) börjat använda internet.

Diagram 7.1. Ålder då 50 procent av en åldersgrupp börjat använda internet. Visa som tabell Ladda ner

En fjärdedel (26%) av tvååringarna använder internet dagligen.

Diagram 7.2. Andel av de unga i olika åldrar som använder internet någon gång och dagligen. Visa som tabell Ladda ner

Det är en situation som är helt ny och helt annorlunda jämfört med när internet introducerades och snabbt började sprida sig i befolkningen under slutet på 90-talet. Då var det tjänstemän som var vana att arbeta med datorer och unga välutbildade män som var först att intressera sig för den nya kommunikationstekniken. Internet var vid den tiden inget för förskolebarn och inget för skolbarn. Det var bland yngre tonåringar i familjer som skaffat sig internet som vi hittade de yngsta internetanvändarna. Och det var vid den tiden först bland 14 till 15-åringarna som mer än hälften av åldersgruppen hade börjat bekanta sig med internet.

Efter millenniumskiftet började internet sprida sig neråt i åldrarna och ungdomarna var ibland kunnigare att använda internet än sina föräldrar som många gånger också var nybörjare i att använda internet. Men i takt med att de unga föräldrarna blev allt kunnigare samtidigt som nybörjarna blev allt yngre har föräldrarnas roll förändrats. De har nu fått en dominerande och pådrivande roll för barnens internetanvändning upp till tio års ålder.

0
kommentarer
Permalänk
Nästa: Personlig integritet, övervakning och politik

Diagram 7.3. Andel av barn i olika åldrar som använde internet 2011 och 2014. Visa som tabell Ladda ner

Hälften av tvååringarna använder internet

Hälften av 2-åringarna använder sig idag åtminstone ibland av internet. Redan bland 3-åringarna är tre av fyra internetanvändare och vid 7 år är andelen 90 procent. Den stora ökningen de senaste åren har skett bland de yngsta. 2011 använde 49 procent av 3-åringarna internet. Idag är det 75 procent. Bland 7-åringarna var det däremot redan 2011 90 procent användare.

Den största förändringen de senaste åren har varit att barns användning av internet blivit mycket frekventare. 2011 fanns det få dagliga användare bland förskolebarnen. Idag är var fjärde i åldern 2 till 3 år daglig användare och var tredje i åldern 4 till 6 år. I skolåldern ökar sedan den dagliga användningen snabbt från 45 procent bland 7-åringar till 73 procent bland 9-åringar.

Diagram 7.4. Andel av barn i olika åldrar som använde internet någon gång 2009, 2011, 2013 och 2014. Visa som tabell Ladda ner

Diagram 7.5. Andel av barn i olika åldrar som använde internet dagligen 2009, 2011, 2013 och 2014. Visa som tabell Ladda ner

Permalänk

Diagram 7.8. Andel barn och ungdomar i olika åldrar som dagligen använde en surfplatta 2013 och 2014. Visa som tabell Ladda ner

Stort genomslag för surfplattor

När surfplattan kom var den först lika populär bland de yngsta som bland de äldre barnen. Tryckbara symboler gjorde den möjlig att använda utan att kunna läsa. Det gällde även den dagliga användningen där det 2013 var små skillnader mellan barn från 3 år och uppåt. Omkring 30 procent i alla åldrar från 2 år och uppåt använde dagligen surfplattan 2013. Det senaste året har det dock skett en förändring; surfplattan har fått en bredare spridning bland skolbarnen och blivit mycket populär där. Resultatet har blivit att över hälften av dem är nu dagliga användare av surfplattor.

Diagram 7.9. Andel av barn 2–11 år som dagligen använder internet och som dagligen använder en surfplatta. Visa som tabell Ladda ner

Alla dagliga internetanvändare från 2 till 7 år är också dagliga användare av surfplattor, medan surfplattan inte är lika frekvent använd av alla över 9 år där de flesta dagligen använder datorer och smarta mobiler.

Diagram 7.6. Andel barn och ungdomar i olika åldrar som använder en surfplatta någon gång och dagligen. Visa som tabell Ladda ner


Diagram 7.7. Andel barn och ungdomar i olika åldrar som någon gång använde en surfplatta 2013 och 2014. Visa som tabell Ladda ner

Permalänk

Diagram 7.10. Andel av familjer med barn i åldern 12–15 år som har olika antal surfplattor. Visa som tabell Ladda ner

Allt fler har egna surfplattor

På ett liknande sätt som det var för datorn var det i början vanligast med en surfplatta i familjen. En surfplatta som alla fick samsas kring. Nu har det, på samma sätt som för datorn, blivit vanligt med flera surfplattor i större familjer. Ungefär hälften av de barnfamiljer som har tillgång till en surfplatta har fler än en i hemmet. Många har nu en egen surfplatta på samma sätt som man har en egen dator och en egen smartmobil.

Permalänk

Diagram 7.11. Andel av internetanvändarna i olika åldrar (2–11 år) som ägnar sig åt spel och att se på video. Visa som tabell Ladda ner

Spel och video

Den första aktiviteten de minsta barnen ägnar sig åt på internet är att se på film och video. Nästan alla (94%) i åldrarna 2 till 3 år som använder internet gör detta. Hälften (51%) prövar på att spela något spel på internet. Här finns idag alla sorters spel: underhållande, spännande, kreativa, lärande med mera. Det är enkelt att starta en app på surfplattan, det är bara att trycka på den. Andelen som spelar ökar sedan med åldern och är uppe i 93 procent i 6–7 årsåldern och förblir högt över 90 procent i tonåren. Tidigt finns också möjligheten att skapa egna saker på internet som att till exempel rita och måla men det är ingen utbredd aktivitet.

När barnen blir 6 till 7 år och kan börja skriva och läsa öppnar sig internet med chatt och möjligheter att kommunicera med andra, att besöka sociala nätverk och börja söka efter information och fakta och att använda internet för skolarbete. Fortfarande upptar dock spelandet och videotittandet en stor del av internettiden långt fram i tonåren.

För skolbarnen (8–9 år) dominerar fortfarande spelandet och videotittandet. Kommunikation via chatt (25%), sociala nätverk (20%) och e-post (20%) har inte kommit igång riktigt. Betydligt vanligare är att använda nätet för att söka fakta (62%), använda internet för skolarbete (50%) och skapa eget innehåll (48%).

Vid åldern omkring 10–11 år sker det ett språng i den sociala och kontaktskapande användningen av internet. Två av tre (66%) chattar och är nu med på sociala nätverk (63%). Samtidigt använder omkring 80 procent internet för att söka fakta om skolarbetet och nästan alla spelar och ser på video.

I början av tonåren (12–15 år) tar internets sociala funktioner allt mer av internettiden, men de flesta använder internet även till information och underhållning. Nästan alla söker och kollar fakta (82%), slår upp ord (91%) och använder internet för skolarbete (78%). Ännu högre är andelarna som via internet lyssnar på musik (92%), ser på Youtube (99%), och är på sociala nätverk (93%). För tonåringarna är internet den viktigaste källan både för information och underhållning.

Diagram 7.12. Förhållandet mellan olika internetaktiviteter i olika åldrar upp till 11 år. Visa som tabell Ladda ner

Permalänk

Diagram 7.13. Andel av barnen i olika åldrar som skapar ett eget innehåll på internet. Visa som tabell Ladda ner

Skapa eget innehåll

Tidigt erbjuder internet möjligheter till ett eget skapande i form av att rita och måla och bygga. Mobilkameran erbjuder möjligheter att både ta egna bilder och spela in videos. Redan tidigt prövar en del av de yngsta den möjligheten. Andelen som på internet skapar ett eget innehåll stiger med åldern och med att allt fler blir dagliga användare av internet. Hälften av 10-åringarna skapar något eget på internet åtminstone någon eller några gånger i veckan. Med skrivandet kommer sedan nya möjligheter att uttrycka sig.

Permalänk

Diagram 7.15. Andelen av 10–11 åringarna som chattar år 2014 jämfört med 2013. Visa som tabell Ladda ner

Chatt

Idag finns många sätt att chatta på för de unga, till exempel Kik, WhatsApp, Snapchat, vilket särskilt märkts bland de i åldern 10 till 11 år.

Diagram 7.14. Andelen av internetanvändarna i olika åldersgrupper som chattar. Visa som tabell Ladda ner

Kik som många unga använder är byggd för den mobila webben och är knutet till ett användarnamn, inte ett mobilnummer. Där kan man inte bara skicka texter utan också till exempel bilder och videos. Man kan lägga till en profil med bild, koppla till Instagram och så vidare Det sker hela tiden en utveckling och integrering av kommunikationskanalerna och de sociala nätverken. Under det senaste året har detta chattande ökat och tagit ett steg neråt i åldrarna. Man börjar idag med detta tidigare än förut.

Permalänk

Diagram 7.16. Andel av ungdomarna (12–15 år) som använder en smart mobil som huvudsakligen kopplar upp sig via mobilnät eller via nätverk (wifi) eller en kombination av dessa. Visa som tabell Ladda ner

Smarta mobiler används mest i trådlösa nätverk

För att minska kostnaderna för användarna behövs emellertid en uppkoppling till ett wifi-nätverk vilket innebär att en stor del av användningen av Kik sker i hemmet eller i skolan. Det sätter också sina spår på hur den smarta mobilen används. Över hälften (56%) av ungdomarna i åldern 12–15 år använder sin smarta mobil mer via ett nätverk än via mobilnätet och endast 13 procent använder mobilnätet mer. Då räcker det ofta med ett kontantkort i mobilen.

Permalänk

Diagram 7.17. Andel av barn och ungdomar i olika åldrar som använder internet för att söka och kontrollera fakta. Visa som tabell Ladda ner

Söka och kontrollera fakta

Tidigt lär sig skolbarnen att kolla fakta på internet. I början under de första skolåren är skillnaderna mellan barnen stora. Drygt hälften av de som är 8–9 år har upptäckt möjligheten att kolla fakta på internet, den andra halvan har inte gjort det. I tioårsåldern gör åtta av tio detta och två av tre gör det minst någon gång i veckan. Nivåerna här har inte förändrats under det senaste året.

Diagram 7.18. Andel av ungdomar i olika åldrar som använder internet för att någon gång slå upp ord, söka information om kultur, vetenskap och hälsa. Visa som tabell Ladda ner

Lika vanligt som att söka efter fakta är att använda internet för att slå upp ord. Många, särskilt de äldre ungdomarna, använder också internet för att söka efter information om hälsa och medicinska frågor och ta del av kultur, vetenskap och litteratur. Jämför vi med tidigare år är det särskilt när det gäller kultur, vetenskap och litteratur som det skett förändringar. Bland de som är 12 till 15 år använder idag 60 procent internet för att åtminstone ibland ta del av kultur, vetenskap och litteratur. En ökning från 39 procent 2012. Bland de äldre (16– 19 år) är ökningen liten, från 68 procent 2012 till 70 procent idag.

Permalänk

Diagram 7.19. Andel av ungdomarna 12–15 år samt 16–19 år som använder internet i skolan dagligen och veckoligen 2009, 2013 och 2014. Visa som tabell Ladda ner

Internet i skolan

Idag har nästan alla ungdomar tillgång till internet i hemmet och i skolan och de flesta använder internet i skolan minst någon gång i veckan och två av tre (62%) gör det dagligen. I tre av fyra skolor finns det tillgång till trådlösa nätverk. Under det senaste året har det skett förändringar och tendensen är att allt fler använder internet dagligen i skolan. Från 53 procent av 12–15 åringarna 2013 till 62 procent daglig användning av internet i skolan 2014. Men det är samtidigt vanligt att man också använder internet i skolan för privat bruk. För en mer ingående och detaljerad analys se Eleverna och internet 2014.

Genom det ökande användandet av mobiler och surfplattor har tiden som ungdomarna ägnar sig åt internet i hemmet ökat väsentligt medan tiden som ägnas åt internet i skolan bara ökat marginellt bland de yngre 12–15 år. Den ökning som skett tidigare år har stannat av.

Diagram 7.20. Genomsnittlig tid (tim/vecka) som ungdomar ägnade åt internet i skolan och hemma 2009, 2013 och 2014. Visa som tabell Ladda ner

Likaså har ungdomarnas (12–15 år) bedömning av internets viktighet för skolarbetet inte ökat utan snarare minskat under det senaste året. I de äldre tonåren, 16–19 år, är så inte fallet utan tiden med internet i skolan har ökat även under senaste året och internet är minst lika viktigt för skolarbetet som för privatlivet.

Diagram 7.21. Andel av studerande i åldern 12–15 år samt 16–19 år som bedömer att internet är viktigt eller mycket viktigt i skolarbetet och för privatlivet på en femgradig skala år 2009, 2013 och 2014. Visa som tabell Ladda ner

Permalänk

Diagram 7.22. Andel av de som är 12–15 år som använder med olika frekvens internet för skolarbete och för privat bruk. Visa som tabell Ladda ner

Lika vanligt att använda internet för privat bruk som för skolarbete

I många skolor finns idag trådlösa nätverk och en tredjedel av eleverna har en egen dator i skolan. Ser vi till vad som händer i skolorna är det nästan lika vanligt att använda internet för privat bruk som att använda internet för skolarbete. Och i den dagliga användningen är det fler som använder internet för annat än för skolarbete. Hälften av eleverna använder dagligen internet i skolan för privata ändamål och 35 procent använder internet dagligen för skolarbete.

Sammantaget innebär detta att en tredjedel (32%) använder internet oftare för skolarbete än för annat, 41 procent använder internet lika ofta för annat som för skolarbete och en fjärdedel (24%) av eleverna använder oftare internet för annat än skolarbete. Internet i skolan handlar sålunda mycket om elevernas privata bruk.

Diagram 7.23. Andel av skoleleverna (12–15 år) som använder internet i skolan mer för skolarbete eller mer för det privata eller lika mycket för båda. Visa som tabell Ladda ner

Vi kan nu se att användningen av internet i skolan ökar. Bakom finns två tendenser. Den ena är att internet används allt oftare för skolarbetet. Den dagliga användningen har ökat. Samtidigt används också internet i skolan för privat bruk och den användningen ökar också. För två av tre är den privata användningen minst lika omfattande som den som rör skolan.

Diagram 7.24. Andel av barn och ungdomar i olika åldrar som använder internet för att göra skolarbete. Visa som tabell Ladda ner

Det är ungefär lika många som använder internet för skolarbete som vi tidigare sett använder internet för att söka och kontrollera fakta på internet. Dessa aktiviteter hör ihop. I åldern 8–9 år utnyttjar hälften av barnen någon gång denna möjlighet som internet ger och var tredje gör det någon gång i veckan. Här föreligger således stora skillnader. Ett visst samband finns med föräldrarnas utbildningsbakgrund så att 53 procent av de välutbildades barn (8–9 år) använder internet någon gång för skolarbete jämfört med 40 procent av barnen till övriga. Men detta förklarar bara en liten del av skillnaderna.

Permalänk

Diagram 7.25. Andel av internetanvändarna i åldern 12–15 år som använder internet i skolan för skolarbete någon gång respektive dagligen. Visa som tabell Ladda ner

Stora förändringar under senare år

Redan för flera år sedan använde sig de flesta i åldern 12 till 15 år åtminstone någon gång av internet för ett skolarbete. Den regelbundna dagliga användningen var dock begränsad. Här kan vi nu se en förändring. Den dagliga användningen av internet för skolarbete har ökat från 10 procent till 35 procent. Var tredje skolbarn (12–15 år) använder sålunda nu internet dagligen för skolarbete.

Permalänk

Diagram 7.26. Andel barn och ungdomar som besöker sociala nätverk 2014. Visa som tabell Ladda ner

Allt fler och allt yngre på sociala nätverk

Hälften av tioåringarna (56%) är idag bekanta med sociala nätverk och var femte (20%) är där dagligen. Sedan ökar andelen som besöker sociala nätverk successivt med ökande ålder och nästan alla ungdomar i åldern 12 till 15 år är där någon gång och 9 av 10 är där minst någon gång i veckan och tre av fyra (72%) är där dagligen. Ungdomarna (12–15 år) är också aktiva deltagare. 79 procent postar uppdateringar och 21 procent gör det dagligen.

Går vi neråt i åldrarna kan vi hitta de som besöker sociala nätverk redan vid 7 och 8 års ålder vilket inte skedde tidigare. Den stora ökningen de senaste åren har skett bland skolbarnen i åldrarna 9 till 11 år. Allt fler av dem är nu ute på sociala nätverk, men i åldrarna däröver, där de flesta redan tidigare har besökt sociala nätverk, har förhållandena sett ut ungefär på samma sätt under de senaste åren.

Permalänk

Diagram 7.27. Andel av internetanvändarna som någon gång och dagligen besökt ett socialt nätverk respektive Facebook. Visa som tabell Ladda ner

Alla är med på Facebook

Facebook har länge varit det dominerande sociala nätverket där alla varit med. Och så är det fortfarande med ett undantag: de i åldern 12–15 år. Här finns flera alternativa nätverk tillgängliga och andelen som är med i ett socialt nätverk är betydligt större än andelen som är med på Facebook, vilket innebär att alla i den åldern som besöker sociala nätverk inte besöker Facebook.

Men fortfarande är Facebook störst och 83 procent är med på Facebook och 53 procent är där dagligen. Inget annat nätverk är lika populärt.

Permalänk

Nästan alla är med på Instagram

Nästan lika populärt som Facebook bland de unga, särskilt bland de unga kvinnorna, är Instagram. 78 procent av flickorna 12–15 år är där någon gång och 62 procent av pojkarna. 62 procent av flickorna är där dagligen och nästan hälften (45%) flera gånger om dagen. Även de något äldre (16–25 år) använder dagligen Instagram. 60 procent av de unga kvinnorna och 30 procent av de unga männen. För de flesta utgör inte Instagram en konkurrent till Facebook (se kapitel 3 diagram 3.13), men i åldern 12–15 år finns det nätverk som kan konkurrera med Facebook i den dagliga användningen.

Permalänk

Diagram 7.28. Andelen skolbarn i olika åldrar som använder e-post. Visa som tabell Ladda ner

Ökad användning av e-post

Andelen som dagligen använder e-post har ökat bland tonåringarna under det senaste året. E-post är inte något obekant för tonåringarna, och redan tidigare år har de flesta använt e-post någon gång, men det har inte varit något som man använt särskilt frekvent. Idag använder hälften (51%) av de yngre tonåringarna (12–15 år) e-post åtminstone någon gång i veckan och 25 procent gör det dagligen, jämfört med 4 procent daglig användning 2013. Så gott som alla äldre ungdomar (16–19 år) är sedan tidigare bekanta med e-posten och 46 procent använder e-posten dagligen jämfört med 26 procent förra året. Detta innebär att även eposten hos tonåringarna blivit något som tillhör det vardagliga användandet på internet.

Permalänk