Svenskarna och internet 2014

En årlig studie av svenska folkets internetvanor

Sverige i världen 2014

Sverige var inte det land där internet spred sig snabbast under 90-talet. Länder som USA där internet skapades och utvecklades låg till en början långt före. Den snabba spridningen under slutet på 90-talet bromsades upp i alla länder, även i Sverige. Men medan spridningskurvan planat ut på många håll har den fortsatt sakta uppåt i Sverige och några andra länder. I EU:s statistik (Eurostat June 2014) toppar Sverige tillsammans med Island, Norge, Danmark, Nederländerna och Finland listan över länder med den högsta internetanvändningen på drygt 90 procent användare i befolkningen1. Går vi utanför Europa hittar vi till exempel Nya Zealand med ungefär lika stor andel användare, medan internetspridningen i USA planat ut på en lägre nivå.

Genomsnittet för EU-länderna ligger nu på 79 procent internetanvändare i befolkningen (16–74 år), vilket innebär att hälften av befolkningen i en del EU-länder saknar internet. Variationen är således stor i Europa liksom i världen.

 

1. EU-statistiken baseras på befolkningen upp till 74 år. Äldre människor räknas inte med. Därav de något högre siffrorna för internetanvändning än i ”Svenskarna och internet” där det inte finns någon över åldersgräns.

Permalänk

Diagram 1.1. Procent individer som använder internet i OECD (industriländerna), utvecklingsländerna, till exempel Kina och Indien, och de minst utvecklade länderna (35 st), till exempel många afrikanska länder. Källa: ITU (2012, 2013 och 2014). Visa som tabell Ladda ner

Stor global digital klyfta

Ser vi till den globala spridningen skiljer det sig mycket mellan industriländerna (OECD länderna), utvecklingsländerna och de minst utvecklade länderna. Detta är en indelning som grundar sig bland annat på ländernas bruttonationalprodukter (BNP). I de rika OECD-länderna använder ungefär tre fjärdedelar (77%) av befolkningen internet. I utvecklingsländerna en tredjedel (31%) och i de minst utvecklade länderna utgör de som använder internet bara någon eller några procent av befolkningen (ITU 2014). Det är skillnader som under de arton åren efter 1995, hela tiden har ökat.

Permalänk

Placering internationellt

Sverige ligger 2014 kvar på tredje platsen i World Economic Forums Network readiness index efter Finland och Singapore men före Nederländerna och Norge. Sverige ligger högt när det gäller internetanvändningen både bland individer och företag, men lägre när det gäller internetkostnader för till exempel abonnemang och mycket lågt i människors e-deltagande som mäts i ett ”e-participation” index.

Permalänk

Internet fortsätter att spridas i Sverige

Trots mer än tjugo år med internet fortsätter internet att spridas till allt fler. Det gäller både tillgång och användning. Ökningen är inte stor eftersom man i många åldersgrupper redan nått taket där nästan alla redan använder internet. Men bland de äldre och bland de yngsta är ännu inte alla internetanvändare. Och det är här, särskilt bland de yngre pensionärerna, som ökningen under det senaste året har varit störst. Ökningen är också betydande bland förskolebarnen och här är det framför allt surfplattans popularitet i barnfamiljerna som ligger bakom att allt fler av de yngre barnen börjat använda internet regelbundet.

Permalänk

Diagram 1.2. Tillgång till dator, internet och bredband 1995–2014 i befolkningen över 18 år. Visa som tabell Ladda ner

Tillgång till internet

Ser vi först till tillgången är det idag lika många som har tillgång till internet som har tillgång till dator. 2014 har 91 procent av befolkningen över 18 år tillgång till en dator (92% 12+ år) och 91 procent tillgång till internet. 88 procent har tillgång till bredband hemma.

Diagram 1.3. Tillgång till dator, internet och bredband 2010–2014 i befolkningen över 18 år. Visa som tabell Ladda ner

Permalänk

Diagram 1.4. Andel av befolkningen (12+ år) som har tillgång till dator, smartmobil och surfplatta och olika kombinationer av dessa. Visa som tabell Ladda ner

Alla som har en smartmobil har tillgång till en dator

Under alla år har det varit betydligt fler som har haft dator än som haft tillgång till internet. Men nu är det liktydigt med att också ha tillgång till internet om man har dator. Man kunde till och med kanske vänta sig att det skulle vara fler som hade tillgång till internet än till dator, när man nu har smarta mobiler och surfplattor. Det finns också enstaka personer som inte har någon dator men som ändå använder internet, men de är inte många – endast någon enstaka procent som återfinns i alla åldrar. 98 procent av de som använder internet har tillgång till en dator även om många också har tillgång till en smartmobil eller surfplatta. Man kan således inte säga att den smarta mobilen ersatt datorn, utan den utgör ett komplement till de som redan har en dator. Surfplattan utgör ett komplement för dem som redan har dator och smartmobil.

Permalänk

Diagram 1.5. Andel av olika åldersgrupper som använder internet hemma minst någon gång och dagligen. Visa som tabell Ladda ner

Användning av internet

I åldrarna från 6 till 65år använder idag minst 90 procent internet, åtminstone ibland. I åldrarna från 12 till 55 år nära 100 procent. Bland förskolebarn och yngre pensionärer är omkring 80 procent internetanvändare och bland de äldsta över 75 år drygt 30 procent.

När det gäller den mer frekventa och regelbundna användningen kan vi se att 90 procent i åldern 12 till 45 år är dagliga användare. Omkring 75 procent i åldern 9 till 11 år och i åldern 46 till 65 år. Hälften av de yngre pensionärerna och de yngsta skolbarnen är också dagliga användare, en tredjedel av de yngre skolbarnen och en fjärdedel av de äldsta över 75 år.

Permalänk

Diagram 1.6. Andel av befolkningen (12+ år) som använder internet i hemmet någon gång, varje vecka, dagligen respektive flera gånger dagligen. Visa som tabell Ladda ner

Ökad användning av internet flera gånger om dagen

Det är idag inte bara något fler som har tillgång till internet utan också något fler som använder internet och något fler som använder internet dagligen. Ser vi tillbaka över de senaste sju åren har visserligen den dagliga användningen ökat från 52 till 76 procent och den stora förändringen har skett inom denna grupp. Många har börjat använda internet flera gånger om dagen i hemmet. År 2007 var det få som använde internet i hemmet flera gånger om dagen. Idag gör nästan hälften (40%) detta. Ökningen har varit särskilt stor det sista året från 33 procent användare flera gånger om dagen 2013 till 40 procent 2014. En utveckling mot en allt frekventare användning av internet som till stor del får tillskrivas den smarta mobilen och surfplattan.

Permalänk

Diagram 1.7. Andelen av olika åldersgrupper som någon gång använder internet i hemmet. Visa som tabell Ladda ner

Störst ökning bland förskolebarn och yngre pensionärer

Ser vi hur utvecklingen varit under de senaste åren i olika åldersgrupper kan vi se att andelen som någon gång använder internet inte förändrats särskilt mycket under de senaste fem åren i åldrarna 6 till 55 år. Här var de flesta internetanvändare redan för fem år sedan. Däremot har förändringarna varit stora bland förskolebarnen med nästan en fördubbling under de senaste fem åren (42%–79%), och förändringarna har också varit stora bland de yngre pensionärerna (53%–79%). Det har också skett förändringar i åldersgruppen 56-65 år och bland de äldsta över 75 år, men här har nivåerna legat oförändrade under de senaste tre åren.

Permalänk

Diagram 1.8. Andel av olika åldersgrupper som dagligen använder internet i hemmet. Visa som tabell Ladda ner

Fler dagliga användare

Ser vi till intensiteten i användandet har den förändrats betydligt mer under de senaste fem åren, med undantag för åldrarna 16 till 35 år där det dagliga användandet redan var mycket utbrett för fem år sedan. I övriga åldersgrupper har andelen dagliga användare ökat för varje år vilket märks särskilt tydligt bland de yngsta barnen där det för fem år sedan fanns få dagliga användare. Nu använder var tredje förskolebarn (3–5 år) internet dagligen och nästan hälften av de något äldre (6–8 år) och tre av fyra bland skolbarnen (9–11 år). Den växande tillgången till surfplattor i barnfamiljerna har bidragit till en ökad daglig internetanvändning. Mer om detta i kapitel 7 om barnen.

Permalänk

Diagram 1.9. Genomsnittlig tid (tim/vecka) som internetanvändarna (12+ år) ägnar sig åt internet hemma. Visa som tabell Ladda ner

Ökad tid med internet

Den genomsnittliga tiden som användarna ägnar åt internet i hemmet har under de senaste fyra åren legat kring 11,5 timmar i veckan, eller drygt 1,5 timmar om dagen. Under det senaste året har det skett en ökning med en timme i veckan. Det är en ökning som beror på den ökande användningen av smarta mobiler och surfplattor. Inte bara datorn utan också de mobila apparaterna används till stor del i hemmet uppkopplade till det egna trådlösa hemnätverket. Mer om detta i kapitlet om den mobila användningen. Ökningen av internettiden har skett tydligast bland de äldre ungdomarna (16–25 år) och i föräldragenerationen (36-45 år). Hos de äldre är skillnaderna små. De lägger ner ungefär lika mycket tid på internet som tidigare.

Diagram 1.10. Genomsnittlig tid (tim/vecka) för internet i hemmet i olika åldrar och olika år. Visa som tabell Ladda ner

Permalänk

Diagram 1.11. Total internettid (12+ år) fördelad på olika platser. Visa som tabell Ladda ner

Var används internet mest? Hemma eller på arbete/skola?

Hemmet är den plats där mest tid läggs på internet. För de som förvärvsarbetar fördelar sig tiden ganska lika mellan arbete och hem. Ökningen för de som studerar och arbetar har under senare år huvudsakligen skett i hemmet.

Under det senaste året har tiden som ägnas åt internet ökat överlag med undantag för pensionärerna där användningen av smarta mobiler och surfplattor är begränsad. Både de förvärvsarbetande och de studerande har lagt ner mer tid på internet såväl hemma som på arbete respektive i skola.

Diagram 1.12. Genomsnittlig tid (tim/vecka) som arbetande, studerande (12+) och pensionärer ägnar sig åt internet på olika platser. Visa som tabell Ladda ner

Permalänk

Diagram 1.13. Andel av användarna (12+) som använder internet i hemmet under olika lång tid per vecka. Visa som tabell Ladda ner

Genomsnittsvärden döljer en stor variation bland internetanvändarna

Bakom genomsnittstiderna döljer sig stora skillnader i hur lång tid som man lägger ner på att använda internet. En del använder internet lite, kanske bara någon timme i veckan, medan andra ägnar en hel arbetsvecka, 40 timmar eller mer på att vara online.

I hemmet ligger tyngdpunkten på den tredjedel som ägnar 7–15 timmar på internet i veckan. Samtidigt som 10 procent använder internet i hemmet mindre än 1 timme i veckan och 9 procent mer än 30 timmar.

Här finns en fjärdedel (25%) som är på internet i mobilen mindre än en timme i veckan. En tredjedel av användarna av smarta mobiler har en användningstid på omkring en timme om dagen (5–10 timmar i veckan). Men här finns också en fjärdedel (25%) som är på internet i mobilen mindre än en timme i veckan. 10 procent använder mobilen mer än 2 timmar om dagen (16 timmar i veckan) och 2 procent nästan hela dagarna (40+ timmar i veckan).

Diagram 1.14. Andel av användarna av smarta mobiler (12+) som använder internet i mobilen under olika lång tid per vecka. Visa som tabell Ladda ner

Permalänk

Diagram 1.15. Andel av befolkningen (12+ år) som har tillgång till en smartmobil. Visa som tabell Ladda ner

Allt mer användning av mobil teknik: smarta telefoner och surfplattor

Spridningskurvan för smarta mobiler steg kraftigt fram till förra året men har nu börjat bromsa upp. Den kraftigaste ökningen skedde redan 2012.

Däremot fortsätter surfplattorna att snabbt sprida sig med den största ökningen hittills under senaste året. Här syns ännu inte någon avmattning. Spridningskurvan fortsätter rakt uppåt.

Diagram 1.16. Andel av befolkningen (12+ år) som har tillgång till en surfplatta. Visa som tabell Ladda ner

Det ökande mobilanvändandet slår igenom i ökad internettid i hemmet och i skolan eftersom en stor del av mobilanvändandet sker i hemmet och skolan via trådlösa nätverk.

Diagram 1.17. Genomsnittlig internettid bland användarna i hemmet, på arbetet, i skolan, på väg och i mobilen. Visa som tabell Ladda ner

Permalänk

Ökande andel av internettiden ägnas mobilen

Den ökande användningen av smarta mobiler sätter också sina spår i andelen av internettiden som upptas av mobilen. 2011 när användningen av smarta mobiler just hade tagit fart upptog mobilen 8 procent av den totala internettiden. Idag ligger den siffran på 29 procent, och som högst är den i åldrarna 12 till 35 år där man använder sin mobil under en tredjedel (33%) av sin totala internettid. Se mer om den mobila användningen i kapitlet om ”Den mobila boomen.”

Andel mobiltid av den totala internettiden:
2011 8%
2013 25%
2014 29%

Permalänk

Hur många använder inte internet?

Det dröjde några år efter det att internet 1995 började spridas till en större allmänhet innan den tog fart men under de sista åren av 1990-talet började miljoner svenskar att använda internet. År 2000 hade halva svenska folket tillgång till internet. Åren därefter planade spridningen ut men tog ny fart i samband med bredbandsutbyggnaden. Allt sedan dess har spridningen fortsatt till en större del av befolkningen även om det vissa år verkat som om spridningen höll på att stanna av. Fortfarande efter tjugo år tillkommer det dock nya internetanvändare. Under det senaste året rör det sig om omkring hundra tusen nya användare1. Men trots detta återstår det 1 miljon svenskar som inte använder internet 2.

Hur många använder inte internet i hemmet?
2010 1,5 miljoner
2011 1,3 miljoner
2012 1,2 miljoner
2013 1,1 miljoner
2014 1,0 miljoner

 

1. Nätverket Digidel, som startade 2010 och stöddes av .SE, bibliotek och folkbildningsförbund, hade som mål att få ytterligare minst 500 000 människor att använda internet innan utgången av år 2013. Antalet icke-användare skulle minska från 1,5 miljoner till 1 miljon. Vi kan nu se att målet nåddes. Hur mycket som är Digidels förtjänst är svårt att säga.

2. Se Findahl 2013, En miljon svenskar vill inte använda internet.

Permalänk

Diagram 1.18. Andel av icke-användarna som har mobil och andel som har mobil och skickar sms. Visa som tabell Ladda ner

Icke-användarna skeptiska till ny teknik

På frågan, till de som inte använder internet, om de tycker om att prova nya tekniska apparater och prylar svarar 8 procent av icke-användarna JA (genomsnittet bland internetanvändarna är 41 procent) medan 74 procent svarar NEJ, det vill säga att de inte tycker om att prova ny teknik.

Åtta av tio (79%) som inte använder internet har tillgång till en mobiltelefon. En mindre andel (12%) har en smartmobil utan att använda internet. Mobilen används av de flesta som telefon för att ringa med. Endast 31 procent skickar någon gång ett SMS.

Permalänk

Diagram 1.19. Skälen som icke-användarna av internet uppger för att de inte använder internet. Visa som tabell Ladda ner

Vad är icke-användarnas motiv?

De som inte använder internet nämner en lång rad olika motiv till att de inte är uppkopplade: Det finns ingen uppkoppling där de bor, de har inte tid eller de har inte råd. Vanligare är att man känner sig främmande för datorer och tycker att tekniken är krånglig och svår. Det vanligaste motivet, som nämns av två av tre, är dock att man helt enkelt inte är intresserad. Det är ett svar som alltid varit det vanligaste svaret bland icke-användarna.

Permalänk

Diagram 1.20. Andel av de som uppger funktionshinder som nämner olika problem som försvårar deras användning av internet. Visa som tabell Ladda ner

Funktionshinder ställer till problem

Funktionshinder kan också vara ett problem som gör det svårt att använda dator och internet. Ju äldre man är desto vanligare är det med olika funktionshinder. Bland äldre är det framför allt problem med synen som gör det svårt att läsa på skärmen och problem med motoriken som försvårar användningen av mus och tangentbord. Svårigheter att läsa och skriva, dyslexi, återfinns i alla åldersgrupper. Bland de yngre är detta en försvårande omständighet men stoppar inte deras internetanvändning.

Totalt är det 5 procent i befolkningen som uppger att de har funktionshinder som försvårar deras användning av internet. Hälften av dessa, framför allt bland de äldre, anger att detta är skälet till att de inte använder internet. 10 procent av pensionärerna (65+) uppger funktionshinder som försvårar användningen och ser vi till de äldsta över 75 år är det 16 procent som uppger sådana problem.

Permalänk