Svenskarna och internet 2014

En årlig studie av svenska folkets internetvanor

Metod

Sedan år 2000 har World Internet Institute samlat in data om hur den svenska befolkningen använder informations- och kommunikationsteknik samt hur detta påverkar enskilda individer, familjer och samhället. Detta har framförallt gjorts genom panelstudien ”Svenskarna och internet”, en panelstudie som från början omfattade 2000 telefonintervjuer och idag 3000 intervjuer, baserat på ett slumpvis urval av befolkningen från 11 år och uppåt (2007 och tidigare från 18 år). Från år 2010 är .SE huvudman för studien.

Telefonintervjuerna är omfattande och innehåller frågor om de intervjuade personernas bakgrundsdata, tillgång till teknik, användning av traditionella medier och framförallt användning av Internet i olika former. Till föräldrar med hemmavarande barn mellan 2–11 år ställs frågor om barnens användning av internet. Till ungdomar mellan 11 och 15 år ställs också frågor till deras föräldrar.

De senaste åren har de som fått brev att de blivit utvalda att delta i undersökningen kunnat välja om de vill bli intervjuade per telefon eller om de själva vill besvara frågorna i en webbenkät. I 2014 års undersökning är det 628 personer (21%) som deltgit i undersökningen via webbenkät, övriga via telefonintervju.

Svenskarna och internet är den svenska delen av World Internet Project, ett internationellt forskningsprojekt som följer Internets spridning och användning runt om i världen. Antalet deltagande länder ökar för varje år och nu har projektet ett trettiotal medlemsländer. Varje partner i respektive land finansierar sin egen verksamhet i projektet. De nationella urvalen är representativa urval av befolkningen. I frågepaketen är drygt 100 frågor gemensamma för alla länder, de så kallade ”Common Questions”. Dessa är exakt lika formulerade i varje land för att skapa jämförbara resultat.

Vad är unikt med undersökningen?

Undersökningen är utformad som en panelstudie vilket ger möjlighet att följa enskilda människor under längre tid. De flesta andra internetundersökningar är stickprovsundersökningar. Hela befolkningen, även de äldsta, intervjuas. I många andra internetundersökningar finns inte personer över 65 år med. Både användare och icke användare är med. Internet ses i ett mycket brett sammanhang. Både tillgång, användning och effekter studeras. Internationella jämförelser är möjliga.

Metodbeskrivning

Svenskarna och internet är upplagd efter en så kallad revolving panel design. Det innebär att grunden utgörs av en panel av människor som intervjuas år efter år. En del i panelen faller ifrån av olika skäl. De vill inte vara med längre, eller de har flyttat, bytt namn eller är av andra anledningar svåra att få tag på igen. Därför tillkommer ett nytt urval människor varje år som skall fylla upp bortfallet i panelen. De utgör också en kontrollgrupp som gör det möjligt att kontrollera för paneleffekter. Syftet är att det totala urvalet av människor som intervjuas, varje år skall vara representativt för befolkningen.

Urval

Första året undersökningen genomfördes, år 2000, drogs ett slumpmässigt urval på Sveriges befolkning från ett nationellt telefonregister. Detta urval kompletteras årligen för det bortfall som uppstår för att urvalet totalt skall uppgå till idag 3000 personer. Vanligtvis måste cirka 700 nya personer rekryteras till panelen för att kompensera för personer som inte längre vill delta i studien. Nyrekryteringen av panelen görs genom stratifierade urval styrda på ålder och kön för att säkerställa en jämn representativitet på dessa variabler.

Urvalen beställs via SPAR, statens personadressregister, som nu handhas av skatteverket. Det är ett offentligt register som omfattar alla personer som är folkbokförda i Sverige, både svenska och utländska medborgare.

Totalurvalet för de vuxna, 16 år och äldre, var 4818 varav 4502 hade nåbara telefonnummer (storurval). 1576 (35%) ville inte vara med, 57 hade språkproblem och ytterligare 62 var ej kvalificerade. Antalet genomförda intervjuer uppgick till 2801. Det ger en svarsprocent på 62 procent beräknat på storurvalet.

I ungdomsintervjuerna, 11–15 år, där föräldrarnas samtycke först måste inhämtas är svarsprocenten något lägre. Storurval 475, varav 205 (43%) inte ville vara med, Antal genomförda intervjuer 250. Svarsprocent 52 procent.

Tidsperiod

Med undantag för de allra första åren genomförs undersökningen i början av året. 2014 års undersökning pågick från februari till april.

Vuxenundersökning 2014

Svenskarna och Internet Intervjuundersökning av ett urval av befolkningen 16+år (ingen övre gräns) (Antal intervjuade: 2 801).

Ungdomsundersökning 2014

Intervjuundersökning av ett urval ungdomar mellan 11–15 år och deras föräldrar (250 ungdomar och 250 föräldrar).

Föräldraundersökning 2014

Tilläggsfrågor i vuxenundersökningen till de föräldrar som har barn mellan 2–11 år, om barnens användning av mobil och internet (514 föräldrar intervjuade om 833 barn).

51 procent män och 49 procent kvinnor.

63 procent bor i stad och 37 procent på landsbygden.

0
kommentarer
Permalänk
Nästa: Avslutning