Svenskarna och internet 2014

En årlig studie av svenska folkets internetvanor

Sammanfattning

Internet fortsätter att spridas till allt fler, svenskarnas användning av surfplattor ökar explosionsartat, fler betalar för strömmad film och musik och för första gången på många år minskar fildelningen.

Trots tjugo år med internet fortsätter det att sprida sig till allt fler. Det gäller både tillgång och användning. Ökningen är betydande hos de yngre pensionärerna och bland de mindre barnen. Nu använder hälften av tvååringarna internet. Redan bland 3-åringarna är tre av fyra internetanvändare och vid 7 år är andelen 90 procent. Det är främst surfplattans popularitet i barnfamiljerna som ligger bakom att allt fler av de yngre barnen börjat använda internet regelbundet.

Under det senaste året har det tillkommit cirka hundratusen nya internetanvändare. Men trots detta återstår det en miljon svenskar som inte använder internet.

Nästan hälften använder internet flera gånger om dagen och den genomsnittliga tiden som internetanvändarna ägnar åt internet i hemmet har ökat med en timme i veckan. Ökningen beror till stor del på den ökande användningen av smarta mobiler och surfplattor.

Den största förändringen de senaste åren har varit att barns användning av internet blivit mycket frekventare. 2011 fanns det få dagliga användare bland förskolebarnen. Idag är var fjärde i åldern 2–3 år daglig användare och var tredje i åldern 4–6 år.

Det är lika vanligt att unga använder internet i skolan för privat bruk som för skolarbete. I många skolor finns idag trådlösa nätverk och en tredjedel av eleverna har en egen dator i skolan.

grafik_1grafik_2

Smarta mobiler och appar

Spridningskurvan för smarta mobiler som steg kraftigt fram till förra året har nu börjat plana ut. Men den smarta mobilen har inte ersatt datorn, utan den utgör ett komplement.

Allt större del av internettiden tillbringas på smartmobilen. Smarta mobiler används mest i trådlösa nätverk. Över hälften av ungdomarna i åldern 12–15 år använder sin smarta mobil mer via ett trådlöst nätverk än via mobilnätet.

Positionering, hälso- och träningsappar hör till populära nyheter som presenterats under de senaste åren på de smarta mobilerna. Här är det unga kvinnor som går i täten, ungefär hälften av dem använder dessa nya möjligheter. Hälften av mobilanvändarna har även Mobilt BankID.

Användning av surfplattor ökar explosionsartat

På tre år har surfplattornas spridning ökat med 48 procentenheter, från 5 procent till 53 procent och ökningen fortsätter. Nu har hälften av de som använder en surfplatta en egen sådan. Surfplattan utgör ett komplement för dem som redan har dator och smartmobil och den används främst för att surfa, läsa, spela och se på film, video eller tv.

Åtta av tio föräldrar till barn under 10 år har tillgång till en surfplatta, men användningen av surfplattor är betydligt frekventare bland barn och ungdomar än bland föräldrarna. När surfplattan kom var den först lika populär bland de yngre som bland de äldre barnen. Det senaste året har ökningen varit störst bland skolbarnen. Resultatet har blivit att över hälften av dem nu är dagliga användare av surfplattor.

grafik_7

Sociala nätverk fortsatt populära

De sociala nätverkens popularitet ökar fortfarande. Det senaste året har andelen besökare gått upp med sex procentenheter till 72 procent. Sju av tio internetanvändare besöker någon gång sociala nätverk, utslaget på hela befolkningen motsvarar det 64 procent.

Facebook dominerar fortfarande och nästan alla som är medlemmar på ett socialt nätverk är med på Facebook. Men det finns ett undantag, de unga i åldern 12–15 år har minskat sitt deltagande. Facebook är även den mest använda appen på smartmobilen.

Andra sociala nätverk som Instagram har mer kommit att verka som ett komplement än som en konkurrent i förhållande till Facebook. Det är få som överger Facebook och enbart använder Instagram.

Allt fler yngre använder sociala nätverk. Hälften av tioåringarna är idag bekanta med sociala nätverk och var femte är där dagligen. Går vi neråt i åldrarna kan vi hitta dem som besöker sociala nätverk redan vid 7 och 8 års ålder vilket inte skedde tidigare. Den stora ökningen de senaste åren har skett bland skolbarnen i åldrarna 9–11 år.

grafik_5grafik_6

Allt fler betalar för musik och film på internet

Allt fler betalar nu för musik på internet. Här har utvecklingen gått snabbt från 15 procent 2011 till 38 procent av internetanvändarna 2014. Ökningen har varit särskilt stor bland de unga, 52 procent i åldern 12–15 år prenumererar idag på musik.

Det är också många fler som betalar för att se film, video och tv via internet. 14 procent av internetanvändarna prenumererar på strömmade filmtjänster. I åldersgrupperna från 12–35 år är andelen kring 25 procent.

Youtube och Spotify är populärast på internet. Störst spridning har Youtube fått. Ser vi istället på den dagliga användningen är det musiken som dominerar.

Under det senaste året kan vi se en viss minskning av fildelningen, främst bland dem under 35 år.

Traditionella medier fortfarande störst

Mest tid ägnas åt de traditionella medierna i deras traditionella former. Undantaget är kvällstidningen där den mesta läsningen nu sker på webben. Utvecklingen med en sakta förskjutning mot att en ökande del av mediekonsumtion sker på nätet fortsätter.

Förändringarna över det senaste året är små, men tendenserna är tydliga. Tiden minskar något för papperstidningarna och för lyssningen på inspelad musik. Tiden ökar något för tv-play och digitala spel och är ganska oförändrad när det gäller traditionell tv och radio och för tidningarnas webbversioner.

grafik_4_sm

Internet den viktigaste informationskällan

För personer upp till 45 år har internet en helt dominerande ställning som informationskälla medan det för pensionärerna är de traditionella medierna som är viktigast. Däremellan, i åldrarna 46–65 år, är alla medier inklusive internet ungefär lika viktiga.

Alla söker efter fakta och slår upp ord åtminstone någon gång. Många användare i alla åldrar använder internet för att söka efter adresser och tidtabeller.

Säkerhet och personlig integritet

Var tredje internetanvändare har råkat ut för falska förfrågningar från myndigheter, banker eller spelföretag där de uppmanats skicka in bank- och kreditkortsuppgifter. Lika många har ofrivilligt råkat hamna på en pornografisk internetsida.

Två av fem har fått virus i sin dator, men den stora majoriteten av internetanvändare har inte vidtagit några speciella åtgärder för att skydda sig. Någon enstaka procent av alla internetanvändare använder mer avancerade former av kryptering för att skydda sig.

Oron för övervakning och registrering av myndigheter och företag som var stor för 10–15 år sedan ökar nu igen. De flesta håller inte med om påståendet att ”det inte längre finns någon personlig integritet”. Det är inte heller många som tycker att oron över den personliga integriteten är överdriven. Samtidigt som många tycker att oron är berättigad, säger många att de inte har något att dölja.

Få har fått sin personliga integritet kränkt på internet. De som svarar ja på frågan är företrädesvis unga och flest ja-svar återfinns i gruppen 16–25 år.

Unga har större tilltro till internet än äldre

De unga är mycket mer positiva till internets möjligheter att fördjupa demokratin. Hälften av de yngre anser att internet har gjort det lättare att förstå politik, jämfört med en tredjedel av de medelålders och en fjärdedel av de äldre.

Yngre människor söker även mer aktivt efter politisk information på internet. Hälften gör det någon gång och var fjärde gör det åtminstone någon eller några gånger i veckan.

Ju högre utbildning man har desto viktigare tycker man att internet är i vardagslivet. Det gäller dock inte för den yngre delen av befolkningen upp till 45 år. Även i arbetslivet är internet viktigare för dem med högre utbildning.

Känslan av delaktighet i informationssamhället har ökat i jämförelse med tidigare år. Mest delaktiga känner sig de i åldern 16–45 år. Bland de ännu yngre känner sig flickorna mer delaktiga i informationssamhället än pojkarna i samma ålder.

Vill du ha mer?

Här på soi2014.se kan du söka och sortera statistik på olika ämnen. Vill du se hela infografiken så finns den här.

0
kommentarer
Permalänk
Nästa: Start